Tài nguyên dạy học

Liên kết website

Sắp xếp dữ liệu

Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Liêng Trang

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

HƯỚNG DẪN LÀM SỔ CHỦ NHIỆM

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Mộng Trinh (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:40' 28-09-2012
Dung lượng: 30.0 KB
Số lượt tải: 159
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT ĐAM RÔNG
TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số:…./ HD-LTR Đạ Tông, ngày 28 tháng 9 năm 2012

HƯỚNG DẪN
Xây dựng các nội dung trong sổ chủ nhiệm lớp

Kính gửi: Các đồng chí giáo viên chủ nhiệm

Căn cứ vào kế hoạch công tác chủ nhiệm tháng 10 năm 2012 của trường THCS Liêng Trang. Để việc cập nhật thông tin và xây dựng các nội dung trong sổ chủ nhiệm được đầy đủ và đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong tổ chủ nhiệm. Nay nhà trường hướng dẫn giáo viên chủ nhiệm một số nội dung yêu cầu như sau:

1. Cập nhật đầy đủ thông tin từ trang 1 đến trang 15
2. Đặc điểm tình hình lớp: Nêu rõ những thuận lợi, khó khăn về hoàn cảnh, kinh tế, sĩ số, tỉ lệ nam nữ, chất lượng kết quả giáo dục 2 mặt của năm học trước. Trên cơ sở đó giáo viên mới đề ra kế hoạch phù hợp với thực tế tình hình của lớp.
3. Kế hoạch thực hiện: Ghi rõ những nội dung cần giáo dục đạo đức ( hạnh kiểm ) cho học sinh; có mục đích yêu cầu và chỉ tiêu phấn đấu cụ thể; nêu rõ các biện pháp chính để thực hiện được chỉ tiêu đã đề ra.
4. Mục đích: Cần trình bày rõ từng mục ( Yêu cầu, Chỉ tiêu, biện pháp chính )
5. Chỉ tiêu toàn diện cuối năm: Danh hiệu của lớp; Chất lượng học tập, Chất lượng hạnh kiểm, Duy trì sĩ số ( tỉ lệ phần trăm ) và nêu các biện pháp chính để phấn đấu đạt được các kết quả đó.
6. Kế hoạch tháng: Căn cứ vào kế hoạch công tác chủ nhiệm tháng và công tác Đội để xây dựng kế hoạch tháng. ( Ghi rõ những nội dung chính của từng tuần )
Ví dụ: Tuần 1:…………;
Tuần 2:………….
7. Sơ kết học kỳ I, học kỳ II và cả năm: Nhận xét, đánh giá các hoạt động của lớp ( Đạo đức tác phong, kỷ cương nề nếp của lớp; tình hình chuyên cần – duy trì sĩ số; tinh thần thái độ học tập; tham gia các hoạt động phong trào Đoàn, Đội…. và kết quả xếp loại hạnh kiểm, học tập, danh hiệu thi đua…..)
8. Phần IV ( Từ trang 33 đến trang 55 ) cập nhật các nội dung theo yêu cầu và hướng dẫn của sổ.
9. Theo dõi học sinh cá biệt: Theo dõi những học sinh hay nghỉ học ( nghỉ học nhiều, nghỉ học vào ngày thứ bảy); những học sinh có hoàn cảnh gia đình đặc biệt… những trường hợp cần giúp đỡ, trao đổi và báo cáo với nhà trường.
10. Ghi chép của giáo viên chủ nhiệm: Trích biên bản họp phụ huynh của lớp; Nội dung các cuộc họp tổ chủ nhiệm.

Trên đây là một số hướng dẫn và yêu cầu khi xây dựng và sử dụng sổ chủ nhiệm của trường THCS Liêng Trang. Đề nghị các đồng chí giáo viên chủ nhiệm căn cứ hướng dẫn để thực hiện.

Nơi nhận:
- HT: b/c P.HIỆU TRƯỞNG
- GVCN: th/hiện
- TTCM: Kiểm tra
hồ sơ GV
- Lưu VP.
Nguyễn Thị Mộng Trinh
 
Gửi ý kiến