Tài nguyên dạy học

Liên kết website

Sắp xếp dữ liệu

Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Liêng Trang

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Tờ trình đề nghị bổ sung xét tuyển biên chế

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Trường THCS Liêng Trang
Người gửi: Phan Văn Diễn (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:35' 07-09-2015
Dung lượng: 55.0 KB
Số lượt tải: 774
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD - ĐT ĐAM RÔNG
TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG
Số: 05/TTr - LT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------
Đạ Tông, ngày 02 tháng 10 năm 2010


TỜ TRÌNH
V/v Đề nghị xét tuyển viên chức cho cán bộ giáo viên,
công nhân viên hợp đồng công tác tại trường THCS Liêng Trang.


Kính gửi: - UBND huyện Đam Rông.
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đam Rông.
Phòng Nội vụ huyện Đam Rông.

Căn cứ công văn số 2092/QĐ-UBND ngày 15/9/2010 của UBND tỉnh Lâm Đồng Quyết định điều chuyển biên chế sự nghiệp giáo dục năm học 2010 – 2011 của sở Giáo dục và Đào tạo sang UBND thành phố Đà Lạt và UBND huyện Đam Rông;
Căn cứ quyết định số 581/QĐ-UBND ngày 30/8/2010 của UBND huyện Đam Rông V/v Giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp giáo dục năm học 2010 – 2011;
Căn cứ thông báo số 09/TB-PGD&ĐT ngày 30/8/2010 của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đam Rông thông báo chỉ tiêu biên chế sự nghiệp giáo dục năm học 2010 – 2011;
Thực hiện công văn số 87/PGD&ĐT ngày 29/9/2010 của phòng Giáo dục và Đào tạo Đam Rông V/v Một số yêu cầu chuẩn bị cho xét biên chế năm 2010;
Xét điều kiện và tình hình thực tế của trường THCS liêng Trang. Nay nhà trường lập tờ trình đề nghị UBND huyện Đam Rông, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo Phòng Nội Vụ huyện Đam Rông xét tuyển biên chế cho số giáo viên và cán bộ công nhân viên đang giảng dạy và hợp đồng công tác tại trường, cụ thể như sau :
Môn
Số GV hợp đồng năm 2009 - 2010
Số GV hợp đồng năm 2010 - 2011
Tổng số GV hợp đồng
Chỉ tiêu đăng ký xét
Ghi chú

Toán
/
02
02
01


Ngữ Văn
/
01
01
/


Vật lí
01
01
02
01


Địa lý
01
/
01
01


Anh văn
01
01
02
01


Âm nhạc
/
01
01
01


Thể dục
/
01
01
/


Công nghệ
/
01
01
/


Lịch sử
01
/
01
/


Tin học
01
/
01
01


Thư viện

01
01
01


Thiết bị

01
01
/


Văn Thư

/
/
01


Kế toán

01
01
/Rất mong được sự quan tâm xem xét của UBND huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Nội Vụ huyện Đam Rông.


Nơi nhận: Hiệu trưởng
- Như kg;
- Lưu VT. 
Gửi ý kiến