Tài nguyên dạy học

Liên kết website

Sắp xếp dữ liệu

Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Liêng Trang

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

BÀI THU HOẠCH VÊ KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Dương Đức Thanh
Ngày gửi: 00h:49' 18-09-2010
Dung lượng: 96.1 KB
Số lượt tải: 806
Số lượt thích: 0 người

CÂU HỏI VIếT BàI THU HOạCH
1. Đ/c hãy nêu mục tiêu, nhiệm vụ, quan điểm, phương châm của Đảng về phòng chống chiến lược "Diễn biến hòa bình", BLLĐ ở Việt Nam?
2. Phân tích làm rõ những nội dung, giải pháp phòng chống chiến lược "Diễn biến hòa bình" trên các lĩnh vực? Liên hệ bản thân?


MẫU VIếT BàI THU HOạCH NHƯ SAU


PHòNG GD & đt ĐAM RÔNG
TRƯờng thcs liêng trang
Họ Và TÊN: ………………………

Đạ Tông,Ngày Tháng 9 Năm 2010


Bài thu hoạch về kiến thức quốc phòng
Năm học: 2010 - 2011


Câu hỏi1. Đ/c hãy nêu mục tiêu, nhiệm vụ, quan điểm, phương châm của Đảng về phòng chống chiến lược "Diễn biến hòa bình", BLLĐ ở Việt Nam?
Trả lời: …………………………………………………………………………….............
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Câu hỏi 2: Phân tích làm rõ những nội dung, giải pháp phòng chống chiến lược "Diễn biến hòa bình" trên các lĩnh vực? Liên hệ bản thân?
Trả lời: ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………TàI LIệU VIếT BàI THU HOạCH
Mở ĐầU
Kính thưa các đồng chí!
Chiến lược “Diễn biến hòa bình” là một bộ phận chiến lược toàn cầu phản cách mạng của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch chống phá các nước XHCN và phong trào độc lập dân tộc, nhằm xóa bỏ hoàn toàn CNXH, thiết lập, củng cố vai trò của CNĐQ trên phạm vi toàn thế giới.
Tại hội nghị giữa nhiệm kỳ khóa VII của Đảng ta đã xác định “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ là một trong những nguy cơ của cách mạng Việt Nam và tới Đại hội X Đảng ta xác định là một trong những thách thức trực tiếp của cách mạng nước ta hiện nay. Phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu trong sự nghiệp bảo vệ tổ quốc thời kỳ mới. Nghiên cứu chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của địch và đề ra chủ trương, giải pháp phòng chống có hiệu quả, đó là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng trong nhiệm vụ quốc phòng an ninh của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, đặc biệt là đối với cán bộ cấp cơ sở nhằm bảo vệ địa phương, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.
Câu hỏi khởi động trí tuệ: Đ/c cho biết tại hội nghị giữa nhiệm kỳ khóa VII của Đảng (1-1994) đã xác định cách mạng nước ta phải đối phó với những nguy cơ nào?
Trả lời: Gồm 4 nguy cơ:
+ Tụt hậu xa hơn về kinh tế so với các nước trong khu vực và trên thế giới.
+ Chệch hướng XHCN.
+ Tệ tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác.
+ “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

NộI DUNG

Phần thứ nhất: ÂM MƯU, THủ ĐOạN “DBHB”, BLLĐ CủA CáC THế LựC THù ĐịCH ĐốI VớI Cách Mạng VIệT NAM

I. Sự HìNH THàNH, PHáT TRIểN CủA “DBHB”, BLLĐ:
A. KHáI NIệM Về CHIếN LƯợC “DBHB”:
- Chiến lược “DBHB” là chiến lược cơ bản của CNĐQ
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓