Tài nguyên dạy học

Liên kết website

Sắp xếp dữ liệu

Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Liêng Trang

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

anh 8 tuần 29

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thu Hoài
Ngày gửi: 11h:20' 21-03-2017
Dung lượng: 115.0 KB
Số lượt tải: 5
Số lượt thích: 0 người
Week : 29 Date of preparing: 08/ 03/ 2017
Period: 85 Date of teaching: 16/ 03/ 2017
LESSON 2: SPEAK

I. OBJECTIVES:
By the end of the lesson, students will be able to talk about preparations for a festival and know what the Robinson prepare for Tet.
II. PREPARATIONS: Textbook, poster, hand-out, computer.
III. PROCEDURES:

TEACHER’S ACTIVITIES
STUDENTS’ ACTIVITIES

1/ Warm-up: (6’)
Network
- Ask Ss to play game in two teams.


- Lead to the lesson.


- List the things as much as possible.
+ clean and decorate their house
+ buy some food an d drink
+ buy flowers
+ paint the house
+ buy new clothes
+ buy cakes and candy
- Listen.

2/ Pre-speaking: (15’)
( Activity 1:
- Explain some vocabulary.
I. Vocabulary:
pomegranate ( n ) : quả lựu ( piture )
peach blossom ( n ) : hoa đào( picture)
spring roll ( n ) : chả giò( translate)
marigold ( n ) : hoa cúc( picture)
a bunch of …: 1 bó (translate)
tidy (v): dọn dẹp
- Check: Rub out and remember
( Activity 2:
- Ask Ss to reorder the sentences to make a complete dialogue.- Call some pairs give feedback.


- Guess the meaning, read and take note.
- Do as directed.

- Reorder the sentences in pairs in 5’.

A – D – C – F – B – E
- Read aloud complete dialogue

3/ While-speaking: (14’)
- Introduce the festivals
* A village festival :
+ prepare some traditional games
+ village festival
+ help Mom sell food and drink
+ prepare rice and pieces of bamboo for the rice – cooking contest
* A school festival :
+ practise singing songs
+ school
+ decorate our classroom
+ inform our friends about the programs
- Ask Ss to work in pairs to make the dialogue.

- Read the festivals and choose the the festival they like.


- Practice in pairs in 10’.

4/ Post-speaking: (8’)
- Call some pairs present their dialogue. (bad ss)
- Ask Ss to write their dialogue in notebook.

- Present in front of class.
- Write down the dialogue.

5/ Homework: (2’)
- Ask Ss to
+ Learn the structure.
+ Prepare unit 13: Listen.

- Write assignments.

IV. COMMENT:

Week : 29 Date of preparing: 08/ 03/ 2017
Period: 86 Date of teaching: 17/ 03/ 2017

LESSON 3: LISTEN

I. OBJECTIVES:
By the end of the lesson, students will be able to listen what the Robinson prepare for Tet.
II. PREPARATIONS: Textbook, pictures,computer.
III. PROCEDURES:

TEACHER’S ACTIVITIES
STUDENTS’ ACTIVITIES

1/ Warm-up: (8’)
Slap the board
- Ask Ss to play the game in two teams.


- Lead to the lesson.


- Play game.


- Listen.

2/ Pre-listening: (10’)
- Ask Ss to read the above words loudly.
- Set the scene:The Roninsons family are making preparations for Tet.

- Ask Ss to guess the order of the above words.

- Read loudly.
- Listen.


- Guess.

3/ While-listening: (18’)
( Activity 1:
- Have Ss listen twice to check their prediction.
Flower market - Peach blossoms - marigolds -
Dried watermelon seeds - Spring rolls
( Activity 2:
- Ask Ss to listen the dialogue again and choose the correct option. ( bad ss)
1. Mrs. Robinson wants ___________ to go to the flower market.
a. Mr. Robinson b. Liz c. Mrs. Nga
2. Mrs. Robinson wants some marigolds because they are ___________ at Tet.
a. beautiful b. lovely c. traditional
3
 
Gửi ý kiến