Tài nguyên dạy học

Liên kết website

Sắp xếp dữ liệu

Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Liêng Trang

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2015 - 2016

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Trường THCS Liêng Trang
Người gửi: Phan Văn Diễn (trang riêng)
Ngày gửi: 06h:53' 15-09-2015
Dung lượng: 135.5 KB
Số lượt tải: 84
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn hữu lâm)
PHÒNG GD VÀ ĐT ĐAM RÔNG
TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG

Số: 72 /KH-LTR
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đạ Tông, ngày 07 tháng 9 năm 2015


KẾ HOẠCH
Bồi dưỡng thường xuyên CBQL và giáo viên Trường THCS Liêng Trang
Năm học 2015-2016

Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;
Căn cứ Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS;
Căn cứ kế hoạch số 18/KH-PGDĐT ngày 09/06/2015 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đam Rồng về việc bồi dưỡng thường xuyên giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục năm học 2015-2016;
Căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị, trường THCS Liêng Trang xây dưng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) cho CBQL và giáo viên năm học 2015-2016 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.
1.Mục đích
- CBQL và giáo viên học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kính tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục .
- Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường .
            2. Yêu câu
1. Bảo đảm tất cả CBQL và giáo viên đều được tham gia bồi dưỡng. Nội dung bồi dưỡng bám sát Chương trình; thực hiện đúng Quy chế BDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
            2. Bồi dưỡng trọng tâm, tập trung vào các vấn đề mới,vấn đề  thực tiễn gặp khó khăn; bảo đảm được tính kế thừa, hệ thống.
            3. Phát huy vai trò nòng cốt của nhà trường trong việc tổ chức bồi dưỡng giáo viên theo các hình thức tự học cá nhân, học tập theo nhóm, tổ chuyên môn
            4. Các khối kiến thức bồi dưỡng (bắt buộc và tự chọn) đều được đánh giá. Kết quả đánh giá làm cơ sở xét thi đua giáo viên cuối năm học.
5. Thời lượng thực hiện từng nội dung bồi dưỡng đảm bảo thực hiện chương trình bồi dưỡng 120 tiết/ năm học.
II. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG:
Tất cả CBQL và giáo viên Trường THCS Liêng Trang.
III. NỘI DUNG BỒI DƯỠNG.
1. Kiến thức bắt buộc:
1.1. Nội dung bồi dưỡng 1: 30 tiết/năm học/giáo viên.
Nội dung:
- Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học theo cấp học do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định trong năm học gồm các nội dung đã được tham gia tập huấn ở Sở, Phòng bao gồm:
- Tiếp tục quán triệt Nghị quyết số 29-NQ/TW Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo;
- Chương trình hành động số 74-CTr/TU ngày 11/2/2014 của Tỉnh ủy Lâm Đồng về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành TW Đảng (khóa XI) về “Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế” đồng thời gắn với những vấn đề kinh tế - xã hội ở địa phương và các nghị quyết Đại hội, các chương trình, kế hoạch hành động của Ngành, của Đảng bộ địa phương và của đơn vị nhiệm kỳ 2015-2020.
- Chương trình hành động số 71 /CTr-HU của huyện ủy Đam Rông về Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.
- Nội dung chuyên đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách
Avatar

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2015 - 2016

 
Gửi ý kiến