Tài nguyên dạy học

Liên kết website

Sắp xếp dữ liệu

Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Liêng Trang

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Hướng dẫn đánh giá xếp loại công chức cuối năm

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Văn Diễn (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:36' 10-05-2011
Dung lượng: 55.5 KB
Số lượt tải: 302
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT ĐAM RÔNG
TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG

Số …. /HD - LTR

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập –Tự do- Hạnh phúc

Đạ Tông, ngày 10 tháng 5 năm 2011HƯỚNG DẪN
“Kiểm điểm đánh giá xếp loại viên chức cuối năm”

Kính gửi: Các tổ trưởng chuyên môn.

Căn cứ vào quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên Mầm Non và giáo viên Phổ Thông công lập, được ban hành theo quyết định số 06/2006/QĐ – BNV ngày 21/3/2006 của Bộ trưởng Bộ nội vụ.
Căn cứ vào công văn số 3040/BGD&ĐT – TCCB ngày 17/4/2006 của Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo V/v Hướng dẫn một số điều trong “Quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên Mầm Non và Phổ Thông công lập”.
Nay nhà trường hướng dẫn các tổ chuyên môn thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá xếp loại cán bộ viên chức cuối năm học 2010 – 2011 với những nội dung cụ thể như sau:
I/. NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI.
Căn cứ tại các điều 70, 72 và điều 77 của luật giáo dục năm 2005.
Căn cứ tại điều 6, 7, 8, 15, 16, 17, 18, 19 và điều 20 của pháp lệnh cán bộ công chức đã được sửa đổi bổ sung năm 2000 và 2003.
Căn cứ tại điều 31, 34, 35 của điều lệ trường Trung Học,.. được ban hành theo Quyết định số 07/2007/QĐ – BGD&ĐT ngày 02/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.
Căn cứ vào qui chế làm việc của trường THCS Liêng Trang.
II/. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ.
Việc đánh giá xếp loại phải căn cứ vào các điều khoản nêu tại mục I, cụ thể:
1. Đánh giá về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống bao gồm:
a) Nhận thức về tư tưởng chính trị.
b) Việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước.
c) Việc chấp hành quy chế của ngành, quy định của cơ quan, đảm bảo số lượng, chất lượng, ngày giờ công lao động.
d) Việc giữ gìn đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của giáo viên.
- Ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực.
- Sự tín nhiệm trong đồng nghiệp, học sinh và nhân dân.
e) Tinh thần đoàn kết.
- Tính trung thực trong công tác.
- Mối quan hệ với đồng nghiệp, học sinh và nhân dân.
2. Đánh giá về kết quả công tác được giao bao gồm:
a) Khối lượng, chất lượng, hiệu quả giảng dạy và công tác trong từng vị trí, từng thời gian và từng điều kiện công tác cụ thể.
b) Tinh thần học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
- Ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong giảng dạy và công tác.
- Tinh thần phê bình và tự phê bình.
III/. TIÊU CHUẨN XẾP LOẠI.
Xếp loại về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống (theo khoản 1, điều 6 của quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên ban hành theo quyết định số 06/2006/QĐ – BNV ngày 21/3/2006 của Bộ trưởng Bộ nội vụ):
a. Loại tốt: Là những giáo viên đạt các yêu cầu sau:
- Chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước;
- Gương mẫu thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của cán bộ, công chức, các quy định của Điều lệ nhà trường, Quy chế về tổ chức và hoạt động của nhà trường;
- Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao;
- Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáo; tôn trọng nhân cách của người học, đối xử công bằng với người học, bảo vệ các quyền, lợi ích chính đáng của người học;
- Sống mẫu mực, trong sáng; có uy tín cao trong đồng nghiệp, học sinh và nhân dân; có ảnh hưởng tốt trong nhà trường và ngoài xã hội.
b. Loại khá: Là những giáo viên đạt các yêu cầu sau:
- Chấp hành đầy đủ chính sách, pháp luật của Nhà nước;
- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của cán bộ, công chức, các quy định của Điều lệ nhà trường, Quy chế về tổ chức và hoạt động của nhà trường;
- Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao;
- Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáo; tôn trọng nhân cách của người học, đối xử công bằng với người học, bảo vệ các quyền, lợi ích chính đáng của người học;
- Có uy tín cao
 
Gửi ý kiến