Tài nguyên dạy học

Liên kết website

Sắp xếp dữ liệu

Menu chức năng 2

Menu chức năng 3

Menu chức năng 4

Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Liêng Trang

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Mộng Trinh (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:09' 19-02-2014
Dung lượng: 71.0 KB
Số lượt tải: 138
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD & ĐT ĐAM RÔNG
TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG

Số /QĐ-LTR
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đạ Tông, ngày 03 tháng 01 năm 2014


QUYẾT ĐỊNH
Về việc Thành lập Hội đồng tự đánh giá cơ sở giáo dục phổ thông.

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG.

Căn cứ Thông tư số 42/2012/TT – BGDĐT ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Bộ GD&ĐT ban hành qui định về Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên;
Căn cứ công văn số 8987/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ GD&ĐT V/v hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên;
Căn cứ chức năng, quyền hạn của Hiệu trưởng được quy định trong Điều lệ Trường trung học cơ sở được Ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Hội đồng tự đánh giá cơ sở giáo dục phổ thông – trường THCS Liêng Trang gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo.
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của hội đồng tự đánh giá:
Phổ biến quy trình tự đánh giá, xây dựng kế hoạch tự đánh giá, thu thập thông tin minh chứng, rà soát các hoạt động liên quan đến từng tiêu chí, phân tích các điểm mạnh điểm yếu, đề xuất kế hoạch cải tiến chất lượng.
Lập phiếu đánh giá từng tiêu chí làm cơ sở để tổng hợp và viết báo cáo tự đánh giá, công bố báo cáo tự đánh giá trong nội bộ nhà trường.
Tổ chức duy trì cơ sở dữ liệu về các hoạt động của trường.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) có tên ở điều 1 và các bộ phận có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận :
- Như điều 3;
- Lưu VP.

HIỆU TRƯỞNG
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ
(Kèm theo quyết định số /QĐ – LTR
ngày 03/01/2014
của Hiệu trưởngTrường THCS Liêng Trang
Về việc Thành lập hội đồng tự đánh giá cơ sở giáo dục phổ thông)

TT
Họ và tên
Chức danh, chức vụ
Nhiệm vụ

1.
Ông:
PHAN VĂN DIỄN
Hiệu trưởng
Chủ tịch hội đồng

2.
Bà:
NGUYỄN THỊ MỘNG TRINH
Phó Hiệu trưởng
Phó Chủ tịch hội đồng

3.
Ông:
DƯƠNG ĐỨC THANH
Phó Hiệu trưởng
Phó Chủ tịch hội đồng

4.
Bà:
TRẦN THỊ NGỌC HIẾU
Tổ trưởng
Thư ký

5.
Bà:
LÊ THỊ KIỀU THU
CTCĐ
Thành viên

6.
Bà:
PHẠM THỊ HƯƠNG
Tổ trưởng
Thành viên

7.
Bà:
VÕ THỊ KIM SEN
Tổ trưởng
Thành viên

8.
Bà:
HOÀNG THỊ MINH NGỌC
Tổ trưởng
Thành viên

9.
Ông:
HỒ ĐÌNH NGŨ
Giáo viên
Thành viên


DANH SÁCH NHÓM THƯ KÝ
TT
Họ và tên
Chức danh, chức vụ
Nhiệm vụ

01.
Bà:
TRẦN THỊ NGỌC HIẾU
Tổ trưởng
Thư ký Trưởng

02.
Bà:
VÕ THỊ KIM SEN
Tổ trưởng
Thư ký Viên

03.
Ông:
HỒ ĐÌNH NGŨ
Giáo viên
Thư ký Viên

04.
Bà:
LÊ THỊ KIỀU THU
CTCĐ
Thư ký Viên

05
Bà
PHẠM THỊ HƯƠNG
Nhân viên VT
Thư ký viên


DANH SÁCH CÁC NHÓM CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH
TT
Họ và tên
Chức danh, chức vụ
Nhiệm vụ

01.
Ông
PHAN VĂN DIỄN
Hiệu trưởng
Điều hành chung

02.
Ông
DƯƠNG ĐỨC THANH
P. Hiệu trưởng
Tiêu chuẩn 1

03.
Bà:
TRẦN THỊ NGỌC HIẾU
Tổ trưởng
Tiêu chuẩn 2

04.
Bà
HOÀNG THỊ MINH NGỌC
Tổ trưởng
Tiêu chuẩn 3

05
Bà
NGUYỄN T. MỘNG TRINH
P. Hiệu trưởng
Tiêu chuẩn 4

06
Bà:
VÕ THỊ KIM SEN
Tổ trưởng
Tiêu chuẩn 5


 
Gửi ý kiến