Tài nguyên dạy học

Liên kết website

Sắp xếp dữ liệu

Menu chức năng 2

Menu chức năng 3

Menu chức năng 4

Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Liêng Trang

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Quy chế hoạt động của phòng giáo dục

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Phòng giáo dục
Người gửi: Phan Văn Diễn (trang riêng)
Ngày gửi: 07h:13' 02-09-2010
Dung lượng: 85.0 KB
Số lượt tải: 42
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN ĐAM RÔNG
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
___________________

Số: 26/QĐ-GD&ĐT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________________________________

Đam Rông, ngày27 tháng 08 năm 2010


QUYẾT ĐỊNH
V/v: Ban hành bản qui chế hoạt động của Phòng Giáo dục & Đào tạo
huyện Đam Rông

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HUYỆN ĐAM RÔNG

- Căn cứ Quyết định số 37/2008/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2008 của UBND huyện Đam Rông V/v: Ban hành bản Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đam Rông;
- Căn cứ Thông tư liên tịch số 35/2008/TTLT/BGD&ĐT-BNV ngày 14/07/2008 của Bộ GD&ĐT và Bộ Nội vụ V/v: Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này (quy chế hoạt động của Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Đam Rông).
Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3: Các ông Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, các bộ phận, chuyên viên, nhân viên Phòng Giáo dục & Đào tạo có trách nhiệm thi hành quyết định này./-

Nơi nhận:
- Sở GD&ĐT (b/c);
- TTHU, HĐND, UBND huyện (b/c);
- Phòng Nội vụ (p/h);
- Như điều 3 (t/h);
- Các đơn vị trường học (t/h);
- Lưu: VT.
TRƯỞNG PHÒNG

Đã ký

Trần Phú Vinh


UBND HUYỆN ĐAM RÔNG
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
__________________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________________________________QUY CHẾ
Hoạt động của Phòng Giáo dục & Đào tạo
(Kèm theo Quyết định số 26 /QĐ-GD&ĐT ngày 27 tháng 08 năm 2010
của Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Đam Rông)

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi và đối tượng điều chỉnh :
Quy chế này quy định phạm vi trách nhiệm, lề lối làm việc của tập thể Phòng Giáo dục, Trưởng phòng, các chuyên viên. Quan hệ công tác giữa Trưởng phòng với các tổ chức chính trị – xã hội trong cơ quan, Trưởng phòng với nhân viên; Phòng Giáo dục & Đào tạo với các trường ; chế độ xây dựng chương trình, Kế hoạch công tác, hội họp, thông tin, báo cáo, tiếp nhận, xử lý và soạn thảo văn bản, thủ tục trình tự, giải quyết công việc của Phòng giáo dục
Điều 2. Những nguyên tắc làm việc
Phòng Giáo dục & Đào tạo làm việc theo nguyên tắc sau đây:
1. Thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ và chế độ thủ trưởng bảo đảm sự chỉ đạo điều hành thống nhất, thông suốt của Trưởng phòng đối với các lĩnh vực công tác của Phòng.
2. Phân công, phân cấp rõ ràng, đề cao trách nhiệm và phát huy tính dân chủ sáng tạo của các chuyên viên, cán bộ.
3. Giải quyết công việc theo đúng thẩm quyền và phạm vi trách nhiệm được giao; cấp trên không làm thay công việc thuộc phạm vi trách nhiệm của cấp dưới; cấp dưới không được chuyển công việc thuộc chức năng, trách nhiệm của mình lên cấp trên hoặc đơn vị khác.
4. Tuân thủ trình tự, thủ tục và thời gian giải quyết công việc theo quy định của pháp luật, đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính trong các lĩnh vực công tác theo chương trình kế hoạch công tác của Phòng và sự chỉ đạo của Trưởng phòng.
5. Xây dựng và giữ gìn sự đoàn kết, nhất trí trong cơ quan.

CHƯƠNG II
QUAN HỆ CÔNG TÁC VÀ LỀ LỐI LÀM VIỆC
CỦA PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

Điều 3. Các bộ phận làm việc của Phòng Giáo dục & Đào tạo gồm tổ Chuyên môn, tổ Hành chính. Các tổ có tổ trưởng và các thành viên, tổ trưởng do trưởng phòng chỉ định.
Tổ Chuyên môn gồm các cán bộ chuyên viên phụ trách chuyên môn các bậc học. Tổ chuyên môn có trách nhiệm tham mưu với Trưởng phòng về việc xây dựng các giải pháp, hướng dẫn chỉ đạo các đơn vị trường học thực hiện tốt công tác chuyên môn, nâng cao chất lượng giáo dục.
Tổ hành chính gồm các
 
Gửi ý kiến