Tài nguyên dạy học

Liên kết website

Sắp xếp dữ liệu

Menu chức năng 2

Menu chức năng 3

Menu chức năng 4

Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Liêng Trang

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: st
Người gửi: Ngô Thị Huyền (trang riêng)
Ngày gửi: 12h:11' 07-10-2009
Dung lượng: 622.0 KB
Số lượt tải: 157
Số lượt thích: 0 người
CHÀO MỪNG
QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ
LỚP 9A1
KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 1: Ñoïc thuoäc loøng vaø dieãn caûm baøi thô “ Noùi vôùi con” cuûa Y Phöông. Khaùi quaùt ngheä thuaät vaø noäi dung baøi thô


Câu 2. Chän ®¸p ¸n ®óng trong c¸c ph­¬ng ¸n sau:
Những bài thơ có đề tài gần giống nhau?
Bếp lửa + Nói với con+ Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ.
Con cũ + Vi?ng lang Bỏc + Sang thu.
Núi v?i con + Con cũ + Khỳc hỏt ru nh?ng em bộ l?n
trờn lung m?.
TIẾT126: MÂY VÀ SÓNG
R.Ta-go
I. ĐỌC – TIẾP XÚC VĂN BẢN
1.Đọc văn bản:
2.Tìm hiểu chú thích
a.Tác giả
Chân dung nhà thơ


? Tóm lược vài nét cơ bản về tác giả

R. Ta-Go
Ra- bin- ñra- naùt Ta- go(1861- 1941) nhaø thô hieän ñaïi lôùn nhaát AÁn Ñoä(SGK)
? Bài thơ viết bằng tiếng gì? Xuất bản năm nào?
b. Taùc phaåm
Xuất xứ: Viết bằng tiếng Ben-gan in trong tập Si-su xuất bản năm 1909
c. Phöông thöùc bieåu ñaït: Bieåu caûm (chính) keát hôïp töï söï, mieâu taû
3. Boá cuïc: 2 phaàn
Thảo luận nhóm (2`)
Nh?n xét về những nt giống nhau và khác nhau trong cấu tạo lời thơ của 2 phần văn bản trn ?
Gợi ý
* Giống nhau:
- Các câu thơ có cấu tạo nhu th? no cĩ gi?ng m?t bi tho v?n khơng?
- Mỗi phần có bao nhiu nhn v?t
- Gi?a em b v?i my, sĩng dĩ l cu?c d?i tho?i hay d?c tho?i?
- Những hình ảnh xây dựng bằng trí tưởng tượng bay b?ng.
* Khác nhau:
- Không gian
- Cao( mây- trang) >< Rộng ( biển- sóng)
II.Đọc – Hiểu văn bản:
?

MÂY VÀ SÓNG
1. Cuộc trò chuyện của em bé với mây và mẹ
“ Boïn tôù… chieàu taø”
“ Haõy ñeán nôi… traùi ñaát”
“ Meï mình… ôû nhaø”
“ Laøm sao… ñeán ñöôïc?”
“ Con laø maây… xanh thaúm”
? Trong cuộc trò chuyện với em bé những người sống trên mây đã nói với em những gì?
Em có nhận xét gì về lời mời gọi đó?
-> Lời mời gọi thật hấp dẫn, thú vị.
Thảo luận theo cặp:

? Em bé có xiêu lòng trước lời mời gọi không? Vì sao:


? Không đi chơi cùng những người trên mây em bé đã nghĩ ra trò chơi gì
+ Trò chơi của em bé:
- Con là mây
- Mẹ là trăng -> Hai hình ảnh thiên nhiên đẹp thơ mộng
Söû duïng ñoái thoaïi vaø ñoäc thoaïi
Caùc hình aûnh ñöôïc xaây döïng baèng trí töôûng töôïng bay boång

=> Qua đó thể hiện tình yêu mẹ, yêu gia đình
2. Cuoäc troø chuyeän cuûa em beù vôùi soùng vaø meï
“ Boïn tôù ca haùt…”
“ Haõy ñeán rìa bieån caû…”
“ Buoåi chieàu… maø ñi ñöôïc?”
“ Con laø soùng… choán naøo”
? Sang đoạn 2 có điều gì đặc biệt
=> Laëp laïi caùch saùng taïo ôû ñoaïn tröôùc nhöng thay ñoåi khoâng gian? Sau khi trò truyện với những người sống trong sóng em bé đã có sáng kiến gì?
* Sáng kiến của em bé:
Con là sóng
Mẹ là bến bờ
-> Sóng- Bờ hai thực thể song song không bao giờ rời nhau như con và mẹ
=> Sáng kiến của em bé có sự hòa hợp giữa thiên nhiên và tình mẫu tử
Tình mẫu tử bền chặt
Mẹ là niềm vui lớn nhất
Thảo luận nhóm
" Mây và sóng" ngồi nghia tình m? con thing ling, d?p d? bi tho cịn g?i cho ta suy ng?m v? di?u gì?
Gợi ý
+ Ngồi nghia tình m?u t? thiêng liêng, bền chặt bi tho cịn cho ta nh?ng suy ng?m:
- Trong cu?c s?ng con ngu?i thu?ng g?p nh?ng cm d? c?n cĩ di?m t?a d? khu?c t? nh?ng cm d? dĩ
III/ TỔNG KẾT: Ghi nhôù SGK /89
IV. CỦNG CỐ - DẶN DÒ:
1. Học thuộc lòng bài thơ " Mây và sóng". Nắm vững nghệ thuật và nội dung bài thơ
2. Soạn bài: Ôn tập về thơ theo 6 câu hỏi hướng dẫn ôn tâp SGK 89- 90
Chúc các em học tốt.
chúc thầy cô sức khỏe
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓