Tài nguyên dạy học

Liên kết website

Sắp xếp dữ liệu

Menu chức năng 2

Menu chức năng 3

Menu chức năng 4

Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Liêng Trang

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Mẫu xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên dành cho tổ chuyên môn

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Trường THCS Liêng Trang
Người gửi: Phan Văn Diễn (trang riêng)
Ngày gửi: 06h:54' 15-09-2015
Dung lượng: 45.0 KB
Số lượt tải: 26
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG
Tổ:…….
                        
Số: …..
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

Đạ Tông, ngày tháng năm 2015.


KẾ HOẠCH
Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học: 2015-2016

Tổ: …..

Thực hiện kế hoạch số …. của trường ….. ….. , tổ …. xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2015-2016 như sau:
I. Mục đích bồi dưỡng:
…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…
…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…

II. Đối tượng bồi dưỡng
…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…
…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..…

III. Nội dung, thời lượng, thời gian bồi dưỡng
1. Khối kiến thức bắt buộc
a) Nội dung bồi dưỡng 1: 
- Thời lượng khoảng 30 tiết/năm học.
- Nội dung: …………..…………..…………..…………..…………..…………..…..
- Thời gian triển khai bồi dưỡng: …………..…………..…………..…………..……
- Hình thức tổ chức: …………..…………..…………..…………..…………..……..
b) Nội dung bồi dưỡng 2: 
- Thời lượng khoảng 30 tiết/năm học.
- Nội dung: …………..…………..…………..…………..…………..…………..…..
- Thời gian triển khai bồi dưỡng: …………..…………..…………..…………..……
- Hình thức tổ chức: …………..…………..…………..…………..…………..……..
2. Khối kiến thức tự chọn:
- Thời lượng: 60 tiết/giáo viên/năm học.
- Tra cứu và tải các tài liệu tại đường link sau: http://taphuan.moet.edu.vn/vi/news/Cuc-Nha-giao-va-Can-bo-quan-ly-CSGD/Tai-lieu-Boi-duong-thuong-xuyen-theo-cac-cap-hoc-13/ hoặc trang thông tin của Sở GDĐT Lâm Đồng: (http://lamdong.edu.vn/?ArticleId=a1a26240-77c7-4920-bc21-fc82aee4265c)
- Hình thức bồi dưỡng: …………..…………..…………..…………..…………..……..
  - Tiến độ thực hiện tự bồi dưỡng:
Thời gian thực hiện
Số thứ tự và tên modul
Mục tiêu cần đạt được
Thời gian kiểm tra

Tháng…năm…
…
…
…

…

IV. Phương thức đánh giá và xếp loại kết quả BDTX
1. Phương thức đánh giá (Thông qua bài kiểm tra, bài tập nghiên cứu, viết thu hoạch)
…………..…………..…………..…………..…………..……..……..…………..……..……..…………..……..……..…………..……..……..…………..……..……..…………..……..……..…
2. Xếp loại
Theo Điều 13, 14 của Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ GDĐT về việc ban hành Quy chế BDTX giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên.

V. Tổ chức thực hiện
1. Trách nhiệm của tổ trưởng chuyên môn
…………..…………..…………..…………..…………..……..……..…………..……..……..…………..……..……..…………..……..……..…………..……..……..…………..……..……..…
…………..…………..…………..…………..…………..……..……..…………..……..……..…………..……..……..…………..……..……..…………..……..……..…………..……..……..…
2. Trách nhiệm của giáo viên
…………..…………..…………..…………..…………..……..……..…………..……..……..…………..……..……..…………..……..……..…………..……..……..…………..……..……..…
…………..…………..…………..…………..…………..……..……..…………..……..……..…………..……..……..…………..……..……..…………..……..……..…………..……..……..…

             HIỆU TRƯỞNG                                                                   TỔ TRƯỞNG

Avatar

Mẫu xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên dành cho tổ chuyên môn

 
Gửi ý kiến