Tài nguyên dạy học

Liên kết website

Sắp xếp dữ liệu

Menu chức năng 2

Menu chức năng 3

Menu chức năng 4

Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Liêng Trang

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ NĂM 2014 - 2015

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Mộng Trinh (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:44' 01-12-2014
Dung lượng: 181.5 KB
Số lượt tải: 86
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG
HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ

Số: /KH - LTR
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đạ Tông, ngày 12 tháng 09 năm 2014KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LIÊNG TRANG
Năm học 2014 - 2015

I. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI TỰ ĐÁNH GIÁ
1.Mục đích: Đánh giá là nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường, để giải trình với các cơ quan chức năng, xã hội về thực trạng chất lượng giáo dục của trường, để cơ quan chức năng đánh giá và công nhận trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục;
Kiểm định chất lượng là đánh giá thực trạng chất lượng giảng dạy, giáo dục, tài chính và các hoạt động khác của nhà trường; phát hiện những vấn đề tồn tại trong các hoạt động của nhà trường, xác định rõ nguyên nhân, từ đó, đề xuất các biện pháp duy trì và nâng cao chất lượng, do đó, quá trình kiểm định phải đảm bảo tính khách quan; trung thực; công khai và minh bạch.
2. Phạm vi tự đánh giá: Toàn bộ các hoạt động của nhà trường theo các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục trường Trung học cơ sở của Bộ Giáo dục và Đào tạo (ban hành kèm theo TT Số 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23/11/2012).
3. Yêu cầu
a) Công tác KĐCLGD phải được thực hiện trong từng học kỳ và cả năm học, phải được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của nhà trường dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và Phòng GD&ĐT huyện Đam Rông.
b) Công tác KĐCLGD phải được thực hiện một cách độc lập, khách quan, công khai, minh bạch và gắn liền với việc nâng cao chất lượng giáo dục ở nhà trường, không phô trương thành tích.
II. NỘI DUNG
1. Phân công hội đồng tự đánh giá
a) Hội đồng tự đánh giá

TT
Họ và tên
Chức danh, chức vụ
Nhiệm vụ

1.
Ông:
PHAN VĂN DIỄN
Hiệu trưởng
Chủ tịch hội đồng

2.
Bà:
NGUYỄN T. MỘNG TRINH
P. Hiệu trưởng
PCT hội đồng

3.
Ông:
DƯƠNG ĐỨC THANH
P. Hiệu trưởng
PCT hội đồng

4.
Bà:
TRẦN THỊ NGỌC HIẾU
Giáo viên
Thư ký HĐ

5.
Bà:
LÊ THỊ KIỀU THU
CTCĐ
Uỷ viên HĐ

6.
Bà:
PHẠM THỊ HƯƠNG
Tổ trưởng
Uỷ viên HĐ

7.
Ông
TRẦN MẠNH HÙNG
Tổ trưởng
Uỷ viên HĐ

8.
Bà
HOÀNG THỊ MINH NGỌC
Tổ trưởng
Uỷ viên HĐ

9
Ông
HỒ ĐÌNH NGŨ
Tổ trưởng
Uỷ viên HĐ

10.
Ông:
NGUYỄN HUY DU
Tổ trưởng
Uỷ viên HĐ

11
Bà
NGUYỄN THỊ XUÂN
BT CĐ
Uỷ viên HĐ


b) Nhóm thư ký
TT
Họ và tên
Chức vụ
Nhiệm vụ

1
TRẦN THỊ NGỌC HIẾU
Giáo viên
Nhóm trưởng

2
HỒ ĐÌNH NGŨ
Tổ trưởng
Thư ký v

3
PHẠM THỊ HƯƠNG
Tổ trưởng
Thư ký


c) Các nhóm công tác chuyên trách
TT
Họ và tên
Chức vụ
Nhiệm vụ

Nhóm 1


Phan Văn Diễn
Hiệu trưởng
Phụ trách chung


Dương Đức Thanh
Phó hiệu trưởng
Nhóm trưởng


Lê Thị Kiều Thu
CTCĐ
Thư ký


Nguyễn Thị Mộng Trinh
Phó hiệu trưởng
Thành viên


Phạm Thị Hương
Tổ trưởng
Thành viên


Bùi Đình Đương
Tổ trưởng
Thành viên

Nhóm 2
Trần Thị Ngọc Hiếu
Giáo viên
Nhóm trưởng


Phạm Thị Hương
Tổ trưởng
Thư ký


Hồ Đình Ngũ
Tổ trưởng
Thành viên

Nhóm 3
Trần Mạnh Hùng
Tổ trưởng
Nhóm trưởng


Nguyễn Thị Xuân
BT CĐ
Thư ký


Nguyễn Huy Du
Tổ trưởng
Thành viên


Hoàng Thị Minh Ngọc
Tổ trưởng
Thành viên

Nhóm 4
Nguyễn Thị Mộng Trinh
Phó hiệu trưởng
Nhóm trưởng


Hồ Đình Ngũ
Tổ trưởng
Thư ký

Nhóm 5
Nguyễn Huy Du
Tổ trưởng
Nhóm trưởng


Hoàng Thị Minh Ngọc
Tổ trưởng
Thư ký


Phạm Thị Hương
Tổ trưởng
Thành viên


Trần Mạnh Hùng
Tổ trưởng
Thành viên


Nguyễn Văn Thành
Giáo viên
Thành viên 
Gửi ý kiến