Tài nguyên dạy học

Liên kết website

Sắp xếp dữ liệu

Menu chức năng 2

Menu chức năng 3

Menu chức năng 4

Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Liêng Trang

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Kế hoạch điều tra phổ cập giáo dục năm 2015 của xã

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Trường THCS Liêng Trang
Người gửi: Phan Văn Diễn (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:14' 11-09-2015
Dung lượng: 55.0 KB
Số lượt tải: 107
Số lượt thích: 0 người
UBND XÃ ĐẠ TÔNG
BAN CHỈ ĐẠO CMC - PCGD
_________
__

Số: /KH - UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Đạ Tông, ngày tháng 09 năm 2015KẾ HOẠCH
Tổng điều tra giáo dục độ tuổi từ 0 đến 60 tuổi

Căn cứ Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/03/2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;
Căn cứ Công văn số 2642/SGDĐT-GDTX ngày 24/8/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng về việc triển khai nhiệm vụ phổ cập giáo dục, xoá mù chữ năm 2015;
Thực hiện công văn số 133/PGD&ĐT ngày 03/09/2015 của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đam Rông về việc hướng dẫn triển khai nhiệm vụ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2015;
Ủy ban nhân dân xã Đạ Tông xây dựng kế hoạch điều tra phổ cập giáo dục trên địa bàn xã trong năm 2015 như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
- Điều tra từng hộ gia đình diện hộ khẩu thường trú, KT3 trên địa bàn xã lập phiếu từng hộ dân.
- Thống kê đầy đủ chính xác thông tin số liệu của độ tuổi từ 0 tuổi đến 60 tuổi phục vụ cho công tác cập nhật trình độ văn hóa vào phiếu điều tra năm 2015.
II. NỘI DUNG
1. Công tác tuyên truyền:
- Tổ chức tuyên truyền về công tác tổng điều tra giáo dục từ 0 tuổi đến 60 tuổi sâu rộng trong nhân dân.
- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ điều tra cho lực lượng cán bộ giáo viên, điều tra viên trên địa bàn xã.
- Tổ chức tổng điều tra trên địa bàn toàn xã.
2. Tập huấn nghiệp vụ điều tra:
- Đối tượng cán bộ điều tra tại địa bàn (cán bộ giáo viên các trường MN, TH, THCS Trên địa bàn xã).
- Thời gian: từ ngày 12-13/09/2015 tại trường THCS Liêng Trang
3. Tổ chức điều tra
- Đối tượng điều tra: hộ gia đình có độ tuổi từ 0 đến 60 tuổi
- Thời gian điều tra: Các đơn vị trường phối hợp với trưởng thôn tổ chức điều tra đồng loạt từ ngày 15/09/2015 đến ngày 20/09/2015 kết thúc.
4. Quy trình tổ chức điều tra:
- Cán bộ điều tra tập trung tại trường THCS Liêng Trang:
+ Nghe hướng dẫn nghiệp vụ
+ Nhận phiếu điều tra theo mẫu
+ Nhận phân công điều tra theo địa bàn thôn.
- Đi điều tra thực tế: Đến từng hộ dân đối chiếu sổ hộ khẩu (hoặc sổ KT3) ghi đầy đủ các nội dung đối tượng từ 0 tuổi đến 60 tuổi trong sổ hộ khẩu vào phiếu điều tra.
- Nếu hộ gia đình có dưới 7 người thì ghi vào mẫu phiếu 1; Nếu hộ gia đình có trên 7 người thì ghi vào mẫu phiếu 2.
- Nếu hộ không có ở nhà hoặc cho thuê thì ghi chú vào phiếu điều tra để điều tra bổ sung.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban chỉ đạo chống mù chữ - phổ cập giáo dục xã:
Thành viên Ban chỉ đạo chống mù chữ - phổ cập giáo dục xã theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra quá trình thực hiện tổng điều tra giáo dục theo thôn được phân công phụ trách.
2. Các đơn vị trường học trên địa bàn:
- Tuyên truyền về công tác tổng điều tra giáo dục độ tuổi từ 0-60 tuổi thông qua sinh hoạt chào cờ hàng tuần đến toàn thể học sinh và phổ biến cho CB GV CNV, cha mẹ học sinh được biết để thực hiện.
- Thống kê tình hình số liệu điều tra của 09 thôn gửi thành viên Ban chỉ đạo chống mù chữ - phổ cập giáo dục xã theo dõi và đôn đốc, kiểm tra trong quá trình thực hiện.
- Tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ giáo viên thực hiện điều tra.
- In phiếu điều tra hộ gia đình (theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo) đóng theo tập và cung cấp cho UBND xã.
- Tổng hợp đề xuất, lập dự trù kinh phí thực hiện tổng điều tra (in biểu mẫu, công tác bồi dưỡng cán bộ điều tra…) trên địa bàn xã.
3. Trung tâm học tập cộng đồng và Ban văn hóa xã:
- Tổ chức tuyên truyền về công tác tổng điều tra giáo dục độ tuổi từ 0-60 tuổi thông qua các buổi báo cáo, sinh hoạt văn hóa cộng đồng thôn; thực hiện panô, áp phích, băng rôn tại các trung tâm, các cụm dân cư trên địa bàn.
- Tập huấn nghiệp vụ cho cho cán bộ xã và trưởng thôn về công tác điều tra và cập nhật
Avatar

Kế hoạch tổ chức điều tra phổ cập giáo dục năm 2015 của Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục xã 

 
Gửi ý kiến