Tài nguyên dạy học

Liên kết website

Sắp xếp dữ liệu

Menu chức năng 2

Menu chức năng 3

Menu chức năng 4

Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Liêng Trang

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

báo cáo bồi dưỡng thường xuyên ND1

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Mạnh Hùng
Ngày gửi: 20h:11' 12-05-2015
Dung lượng: 107.0 KB
Số lượt tải: 614
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG
TỔ ANH – TD – N – H


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đạ tông, ngày 12 tháng 05 năm 2015


BÁO CÁO
Kết quả tự BDTX giáo viên - Năm học 2014 - 2015

Họ và tên: Trần Mạnh Hùng .Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh: 03/10/1976 .Năm vào ngành: 2004
Trình độ chuyên môn: Cử nhân ĐH .Tổ chuyên môn: Anh – TD – N – H
Môn dạy: Thể dục .Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn.

Thực hiện kế hoạch BDTX số 66/KH-LTR ngày 08 tháng 09 năm 2014 của trường THCS Liêng Trang về kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên CBQL và giáo viên trường THCS Liêng Trang và kế hoạch BDTX của tổ chuyên môn: Anh – Thể dục – Nhạc – Họa. Cá nhân tôi báo cáo công tác BDTX năm học 2014-2015 cụ thể như sau:

Nội Dung
Báo cáo kết quả tự BDTX nội dung bồi dương 1: - Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học theo cấp học do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định trong năm học gồm các nội dung đã được tham gia tập huấn ở Sở, Phòng bao gồm:
* Nội dung bồi dưỡng chính trị hè của Phòng Giáo dục và Đào tạo (10 tiết/giáo viên) ngày 15/8/2014 gồm 04 chuyên đề.
*  Sở Phòng giáo dục và đào tạo tổ chức tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên cốt cán và giáo viên
- Phần 1: Phần nhận thức việc tiếp thu kiến thức và kỹ năng được quy định trong mục đích, nội dung chương trình, tài liệu BDTX.
Việc học tập bồi dưỡng thường xuyên làm cho giáo viên luôn cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của tỉnh, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.
Việc học tập bồi dưỡng thường xuyên giúp giáo viên phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường.
Bồi dưỡng thường xuyên làm cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên nhà trường hướng tới đạt chuẩn quy định.
Nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lập trường tư tưởng, vun đắp lòng yêu nước, hình thành trong giáo viên và học sinh niềm tin vào mục tiêu lý tưởng Cách mạng của Đảng, của dân tộc về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; về thắng lợi của sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; góp phần rèn luyện thế hệ trẻ vừa “hồng” vừa “chuyên” theo tư tưởng Hồ Chí Minh.
- Thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và sự biến đổi nhanh chóng của tình hình hiện nay cần đẩy mạnh công tác bồi dưỡng thường xuyên nhằm bồi dưỡng kiến thức mới phù hợp với trình độ khoa học hiện đại.
- Phần 2: Phần vận dụng kiến thức, kỹ năng đã được bồi dưỡng vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục.
Thông qua việc vận dụng kiến thức đã được tự bồi dưỡng thường xuyên tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức sâu sắc của hệ thống chính trị và toàn xã hội về "Giáo dục và đào tạo là sự nghiệp của toàn Đảng, của Nhà nước và của toàn dân", "Phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu", "Đầu tư cho giáo dục và đào tạo là đầu tư cho phát triển". Tiếp tục triển khai mục tiêu nâng cao chuẩn năng lực giáo viên. Triệt để khắc phục bệnh thành tích, không để xảy ra tình trạng tiêu cực trong thi cử. Đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục. Triển khai thực hiện tốt mục tiêu nâng cao chất lượng dạy học, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Thực hiện tốt mọi quy chế của đơn vị và của ngành. Luôn luôn rèn luyện đạo đức để trở thành tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Tiếp tục thực hiện việc đổi mới tư duy, đổi mới nội dung, phương pháp dạy học cho phù hợp với đối tượng học sinh của lớp mình. Khắc phục tiêu cực trong giáo dục nhằm đảm bảo sự công bằng với học sinh. Học tập chương trình bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên nhằm
Avatar

báo cáo bồi dưỡng thường xuyên Nội dung 1

 
Gửi ý kiến