Tài nguyên dạy học

Liên kết website

Sắp xếp dữ liệu

Menu chức năng 2

Menu chức năng 3

Menu chức năng 4

Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Liêng Trang

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

anh 9 ma trận, đề test 2 (18-19)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hòang Thị Bích Thủy
Ngày gửi: 22h:47' 02-12-2018
Dung lượng: 92.5 KB
Số lượt tải: 421
Số lượt thích: 0 người
Test 2

I. OBJECTIVES:
- By the end of this lesson, T will be able to test students’ knowledge and language skill from Unit 3 to Unit 4; and test what has been taught after testing Unit 3 to Unit 4.
II. PREPARATIONS: papers
III. MATRIX:
THEMES
LEVEL OF DIFFICULTIES – BLOOM TAXONOMY
TOTAL


RECOGNITION
UNDERSTANDING
APPLICATION


LISTENING 1
A trip to the countryside
MCQs
MCQs
MCQsItems: 2
Points:0.5
Items: 2
Points:0.5
Items: 1
Points:0.25
Items: 5
Points:1,25;Percent: 12.5

LISTENING 2
Learning a foreign language
True/False
True/False
True/FalseItems: 2
Points: 0.5
Items: 2
Points: 0. 5
Items: 1
Points: 0.25
Items: 5
Points:1,25; Percent:12.5

UES OF ENGLISH 1
Pronunciation
MCQs
Sounds of “a,” æ”
Pronunciation of the ending "ed"
Items: 2
Points: 0.5


Items: 2
Points: 0.5; Percent:5

USE OF ENGLISH 2

Modals

Cloze with choicePreposition of time
Cloze with choice
Adv cl.. of result

Cloze with choiceIf with modal verbs
Cloze with choice
MCQsReported speech
Cloze with choice
MCQsCommunication

Cloze with choice
Items:3
Points: 0.75
Items: 5
Points: 1.25

Items: 8
Points: 2.0;Percent:20

READING 1
A trip to the countryside
Gap filling
Gap filling
Gap fillingItems: 1
Points: 0.25
Items: 1
Points: 0.25
Items: 2
Points: 0.5
Items: 4
Points: 1.0; Percent: 10

READING 2
Education
True/False
True/False
AnswerItems: 1
Points: 0.25
Items: 3
Points: 0.75
Items: 2
Points: 0.5
Items: 6
Points:1.5;Percent:15

WRITING 1
Complete sentencses
Rewrite sentences
Rewrite sentences
Items: 1
Points: 0.25
Items: 3
Points: 0.75

Items: 4
Points: 1.0; Percent: 10

WRITING 2
Infomal letter


Guided Writing (50-60 words)

Items: 5
Points: 1.5
Items: 5
Points:1.5;Percent:15

TOTAL
Items: 12
Points: 3 Percent:30
Items: 16
Points: 4;Percent: 40
Items: 11
Points:3;Percent:30
Items: 39
Points:10; Percent: 100
IV. TEST:

I. LISTENING: 2.5 pts
Part 1: Listen and choose the correct option to answer the questions. (1.25 pts)
1. How did Ba and his family get to his home village?
A. By bus B. By taxi C. On foot D. By motorbike
2. Where did they stop to get more fuel?
A. At the bus station B. At the Dragon Bridge
C. At a store D. At the gas station
3. What did they see when the bus passed the green paddy fields?
A. A lot of trees and flowers B. A park
C. Many cows and buffaloes D. A hotel
4. What is there if they turned left?
A. An airport B. A park C.A hotel D. A restaurant
5. How far is it from the banyan tree to the parking lot?
A. 10 meters B. 20 meters C. 100 meters D. 2 meters
Part 2: Listen and decide statements T (True) or F (False) (1.25 pts)
1. Nga’s studying English in England.
2. She works for an international bank in London.
3. She wants to improve her reading.
4. She doesn’t like learning English.
5. She thinks English is useful.
II. USE
 
Gửi ý kiến