Tài nguyên dạy học

Liên kết website

Sắp xếp dữ liệu

Menu chức năng 2

Menu chức năng 3

Menu chức năng 4

Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Liêng Trang

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

anh 8 tuan 35,36,37

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hòang Thị Bích Thủy
Ngày gửi: 00h:22' 17-05-2014
Dung lượng: 46.0 KB
Số lượt tải: 17
Số lượt thích: 0 người
Week : 35,36,37 Date of preparing: 11/04/2014
Period: 105,106,107,108,109,110 Date of teaching: 18/04/2014

REVIEW FOR THE SECOND EXAM

I. OBJECTIVES:
- By the end of this lesson, Ss will be able to remember basic knowledge they learnt in the second semester and they know where they are to prepare for the exam.
II. PREPARATIONS: Textbook, draft.
III. PROCEDURES:

LÝ THUYẾT:
1.Tense:
a. Past progressive
(+) S + was/ were + V-ing + O.
(-) S + was/ were + not + V-ing + O.
(?) Was/ were + S + V-ing + O ?
b.Future simple tense
(+) S + will + V- inf
(-) S + will not + V- inf
(?) Will + S + V- inf ?
Yes, S + will
No, S + will not
2. Passive form:
1. Present simple: S + am/is/are + Vp.p + (by O).
2. Past simple: S + was/were + Vp.p + (by O).
3. Present perfect: S + have/has been + Vp.p + (by O).
4. Future simple tense: S + will/ shall + be + Vp.p + (by O).
5. Others: S + will/can/must/… + be + Vp.p + (by O).
3. V+to-inf:
Decide/ start/ begin/ try + to-inf
will/must/have to/may + bare inf
4. Question words before to- inf
S + V + (O) + question word + to- inf
5.Inderect questions (câu hòi gián tiếp) with if or whether :
S + asked + (O) + if/whether + S + V…
Ex: Nhi asked Nga if it was far from Ha noi.
6.Compound words: N+V-ing + N
Ex: fire-making contest, bull-fighting festival, big car-making industry, flower-arranging contest, rice-exporting country, clothes-washing machine,…
7. Past progressive with while and when
When (s.past), (past progressive)
While (past progressive), (s.past)
Ex:
8. Reported Speech (câu từong thuật):
S+ said (that) + S + V-ed/2 + (O)
Ex: . - He said he was a plumber.
- He said he could fix the faucets.
- He said the pipes were broken.
Notes: Present tense ( past tense
Can ( could Must ( had to
Now ( then this ( that
9.Polite request (yêu cầu lịch sự) with Do/ Would you mind…/ Do/ Would you mind if…
1. Would you mind + V-ing ……..?
2. Would you mind if I + V(ed/ 2).. …?
3. Do you mind if I + V- inf…….?
10. in order to/ so as to + V- inf: (Để mà….)
* Form: so as to / in order to + V- inf.
* Usage: To indicate purposes.
Ex: I always keep the window open in order to/ so as to let fresh air in
11. Adj followed by an infinitive/ a noun clause:
It’s + adj + to-V-inf… Ex: It’s difficult to do math homework
S + to be + adj + clause Ex: Mai was happy that you remember her birthday last week.
12. –ed and –ing participles:
a. -ing participle:
The boy reading a book is Ba.
Present participle
+ Form: V –ing
+ Use: used as an adjective to qualify a noun with active meanings
b. –ed participles
The old lamp made in China is five dollars.
-ed participle
+ Form: V –ed/ V3
+ Use: used as an adjective to qualify a noun with passive meanings

BÀI TẬP:

I. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the others.
1. A. festival B. departure C. separate D. yell
2. A. notice B. socket C. enroll D. mobile
3. A. invited B. liked C. needed D. wanted
4. A. center B city C. corn
 
Gửi ý kiến