Tài nguyên dạy học

Liên kết website

Sắp xếp dữ liệu

Menu chức năng 2

Menu chức năng 3

Menu chức năng 4

Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Liêng Trang

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

anh 7 tuan 34,35,36

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hòang Thị Bích Thủy
Ngày gửi: 00h:31' 17-05-2014
Dung lượng: 430.5 KB
Số lượt tải: 22
Số lượt thích: 0 người
Week 34 Date of preparing: /04/2014
Period 100 Date of teaching: /04/2014

UNIT 15: GOING OUT
SECTION B: IN THE CITY
LESSON 5: B4

I. OBJECTIVES:
By the end of the lesson students will be able to:
- Talk about hobbies.
- Develop listening skill.
II. PREPARATIONS: Textbook, pictures, cassette player.
III. PROCEDURES:

Teacher’s activities
Students’ activities

1. Warm - up (15’)
- Have ss do the test 15 minutes

- Do the test

2. Pre - listening (10’)
- Have ss read B4.
- Have ss look at the pictures and name the activities, then ask ss to change the verbs in the past form


- Read
- Answer
a/played chess
b/played table tennis
c/listened to CDs
d/went to a movie
e/watched a soccer match
f/went to a restaurant

3. While - listening (10’)
- Ask ss to listen to B4 (twice) to match pictures with correct activities
-Call on some ss to give the answer- Listen and match

- Answer
Ba - b Hoa - a Nga - d
Nam - c Lan - f An - e

4. Post - listening (8’)
- Have ss write: “Write the things you do in the evening.”
- Call some ss to read the answer.

- Work in pairs.

- Read the answer.

5. Homework (2’)
- Prepare next lesson: Unit 16 - A1, A2, A3/ p.154, 155.


-Take note

IV. COMMENTS:

Week 34 Date of preparing: /04/2014
Period 101 Date of teaching: /04/2014

UNIT 16: PEOPLE AND PLACES
SECTION A: FAMOUS PLACES IN ASIA
LESSON 1: A1, 2, 3
I. OBJECTIVES:
By the end of the lesson Ss will be able to:
+ discuss preferences and name countries and their capital cities in Asia.
+Review adverbs of frequency
+ Listen to get information about pilot’s schedule; retell his story
II. PREPARATIONS: Textbook, pictures, cassette player.
III. PROCEDURES:

Teacher’s activities
Students’ activities

1. Warm - up (10’)
- Have Ss look at B2 and name the countries to complete the box:
Capital
Country

Bangkok
Thailand

Beijng
China

Kuala Lumpur
Malaysia

Phnom Pênh
Cambodia

Vientian
Laos

Yangon
Myanmar

Jakata
Indonesia

- Correct

- Work in group

- Take note

2. Presentation (10’)
Activity 1:
- Introduce new word:
+ album (n) quyển an-bom
+ religion (n) tôn giáo
+ occasionally (adv)thỉnh thoảng
+ a cultural show : cuộc biểu diển văn hóa
-Have ss practice word
Activity 2:
- Have Ss review adverbs of frequency:
Always, sometimes, never, often, usually
- Have Ss review : Past simple and Present simple tense
Ex: I go to school everyday
I went to the zoo last week


- Listen, repeat and copy down
-Practice

- Take note

-Take note
3. Practice (10’)
- Have Ss listen to A1 then practice in pair
- Have Ss read the dialogue and match the half –sentences
Answer key:
a – D b – F c – B
d – C e – A f - E
-Have ss ask and answer the questions A2 ( p.155)
S1: Where does Ba’s uncle flies to ?
S2: He usually fly to Bangkok
S1: Where is that ?
S2: It’s in Thailand
S1: Where does Ba’s uncle fly to ?
S2: He sometimes flies to Kuala Lumpur

- Listen and play role
- Work in pairs.
- Work in pairs.


4. Production (7’)
-Have ss listen to B3 to complete the pilot’s schedule:
-Give answer key
Monday
Bangkok and Singapore

Tuesday
Singapore

Wednesday
Jakarta

Thursday
Bali

Friday
Bali

Saturday
Hong Kong

Sunday
Back to Ha Noi 
Gửi ý kiến