Bảng kê dạy ngoài trời môn Thể Dục

(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Quỳnh
Ngày gửi: 17h:01' 10-12-2010
Dung lượng: 55.5 KB
Số lượt tải: 560
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT ĐAM RÔNG
TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – T ự do – Hạnh phúc
Đạ Tông, ngày….tháng…..năm20….

BẢNG THANH TOÁN
TIỀN DẠY NGOÀI TRỜI CỦA GIÁO VIÊN MÔN THỂ DỤC
Học kỳ I năm học 2010 – 2011
Họ và tên:……………………………………chức vụ:…………..
Hệ sô lương……………………PC Khu vực………….PC chức vụ(nếu có):…..Tổng hệ số:………
Đang giảng dạy môn: TD lớp:………………………………………………………………………..
Công tác chủ nhiệm:………………………………………số tiết:…………………………………..
Tổng số tiết đã thực hiện/ tuần………tiết / tuần
Tôi làm bảng kê thanh toán tiền dạy ngoài trời KH I như sau:
Tuần/học kỳ
Số tiết đang dạy
Số tiết đã thực hiện
Số tiết đề nghị
Thành tiền
Duyệt của trường
Ghi chúSố tiết lý thuyết
Số tiết thực hành

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Cộng
Thành tiền bằng chữ: (………………………………………………………………………………...)


Tổ trưởng
Giáo viên lập
CM trường
(Duyệt số tiết:….bằng chữ:……………………………..
Xác nhận của trường